Kentucky

Glasgow, Kentucky

On 03 Apr 1799 John Pendleton King 1799-1888 was born in Glasgow, Kentucky.